اصفهان, نجف آباد, خیابان نشاط شمالی, کوچه گل مریم

compani2